Image of Shadow Lawn, the actual house, circa 1960.

Photo of author Jamie Gibbs.

🌳 Jamie Gibbs 🌳