Image of Shadow Lawn, the actual house, circa 1960.

Photo of author Richard Lurtzman.

🌳 Richard Lurtzman 🌳